Tuesday, October 18, 2011

千佛寺碑記
吉隆坡楞伽山千佛寺碑記

近世佛法之弘敷,東漸南暨,日益昌明.挽劫運而振群迷,所以捄救眾生,誠有不可思議者.然有賴佛子有戒行盛德,足以信悅檀越,而致欽祟,則規復法幢,紹隆佛種,可後先媲美矣.香山開士觀修,自住持香港觀音寺凌雲寺,重建大雄寶殿暨禪堂,地藏殿各工程,不辭勞瘁.卒使剎宇增輝,清規肅整.而弘願無己,飛錫南遊,禮十地之名山,歷百城之參訪,隨方佈教,說法應機.至吉隆楞伽山,見夫氣象雄奇,林木芬鬱.距茲勝景,運可鼎興.始蒞之初,僅結茅蓬,聊蔽風雨.供奉觀音大士聖像,六時禮誦,一意精修.而善男信女來遊覽者,咸以境地莊嚴,宜祟琳梵.乙亥春,有僑紳夫人等臨止,慨捨巨資,及善信捐助.在昔阿育女締構東川,須達多布金西域,有茲慧業,樂種福田.時有閩僧明妙,夙植靈根,湧泉受具,徧游海澨,淨土歸誠.而律行深嚴,和合諧眾.遂舉明妙上人為住持,與觀修開士同心o,恢厥閎圖.倡建千佛寶殿,並七如來佛塔,旁及法堂;講堂;僧寮;上建地藏樓,養靜樓.下為天王殿,鐘鼓樓等.撥日披蒙,取局幽鍵凌霄聳峙,聿奐丹青.經始於民國乙亥正月,越丙子季冬告成.勝緣普結,禮千佛之金經;功德難量,通七增之寶塔.非兩上人之戒行弘願,仰契佛心;諸善信之欽悅護持,闡揚聖教,曷克臻此!不朽盛業.將與楞伽山並壽千古.

民國廿五年丙子端陽,  
閩侯劉孝祚譔  
閩侯黃允中書