Thursday, July 17, 2008

威鎮宮(觀音寺)達真和尚擴建後碑記


夫本寺勝景山水環繞素為具德高人馳騁欽羨惜因宮宣年之久修牆壁梁棟傾頹且原有位址淺隘最為莫大缺點複感斗室固不能容漆而安單尤屬無所乃於民國廿七年秋徴得福建會館諸董事同意蒙賜地准予蓋建曷勝慶榮賴梅峰達真公駐錫以來秉其興宗之志誓立弘法利主愛是悉心策劃不遺餘力觀其所至檳城棉蘭等地切開諸山梵宇成績偉著繼而諸法子弟輩選出繁多足證德風之丕振今者本山從新加建後面大雄寶殿連帶左右客堂樓閣高聳兩層構成內部金座並重修寺前門面裝設牌樓移置涼圍築花基鋪砌道路務令全域大觀示現莊嚴更杖佛力慈悲普度有情同緣種智其福德不可移量茲核計建築工程費總共支去銀壹萬三千二佰餘元用特述此佈告複將經歷情形功皈應有專責立碑以記其事而垂不朽焉。

觀音寺常住謹志
南海師山高明真敬書
民國戊寅年 仲秋吉日


kaiti註:威鎮宮建立的確實年份無從可查。目前,廟內所保存的三項近百年的物件,如威鎮宮木匾,乃於光緒庚子年(1900)由武榮鄉田信士尤清來敬奉;大雄寶殿的一張神案乃於光緒壬寅年(1902)瓜月吉日信女朱同娘所贈;安置在亭子裡的銅香爐是1898年的供奉品。

早年吉隆坡福建人建立此廟和雪蘭莪福建會館保持密切關係。1919328日政府憲報頒佈,此為福建人宗教地,由福建會館經營管理。

根據過去的記錄,福建會館雇用一人專門巡廟,而廟內香火事則廟祝掌管。經數十年之久,其間雖有掌管人告老更新,但皆為廟祝,未有和尚參與。迨至1911年會館乃得一來自福州鼓山廣通和尚,接辦廟內香火事務

廟內大殿前右額一塊開山賀匾,檳城極樂寺住持圓瑛、志昆兩位上人所贈,致賀日期為大清光緒庚子年冬月毅旦,那是1900年的事。

1938年,當時的住持達真大和尚,來自福建興化,奔走檳城及棉蘭等地化緣募捐,擴建大雄寶殿,左右客廳,兩層的後座,樓閣,重修寺前門面牌樓,移置涼亭,圍菜花基及鋪砌道路。擴建碑誌上稱此廟為觀音寺。這是威鎮宮觀音寺的由來,也標誌著威鎮宮從一間純粹拜神的地方,逐漸轉成佛教型式的廟宇